Okoljska odgovornost


Podjetje   SO  d.o.o.   po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv 2002/96/EC in 2006/66/EC, »Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi« (Ur.l. RS, št. 55/2015) in »Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji« (Ur.l. RS, št. 3/2010, 64/2012, 93/2012) izvaja v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA d.o.o.


Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo


Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da naprave ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke in da je bila dana v promet po 13. avgustu 2005. Vaša dolžnost je, da jo oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadno napravo ali aparat lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju neposredno ob nakupu podobnega izdelka. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Ločeno zbiranje in reciklaža OEEO preprečujeta negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogočata predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan, prihranek energije in naravnih virov.
V kolikor je izdelek, ki ga želite zavreči še delujoč, ga oddajte v enem izmed centrov ponovne uporabe. S tem mu boste podaljšali življensko dobo in preprečili, da bi predčasno končal med odpadki.


Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji


Simbol prečrtanega zabojnika na baterijah in akumulatorjih, embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke. Vaša dolžnost je, da jih oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje nevarnih odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadne baterije in akumulatorje lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju, brez obveznosti ponovnega nakupa. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, ta v skladu z zakonodajo označuje, da se v tej bateriji ali akumulatorju nahaja težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec) v presežni vrednosti, kot jo določa zakonodaja.
Če naprava vsebuje baterije ali akumulatorje, ki jih ni mogoče preprosto odstraniti brez ogrožanja varnosti uporabnika, jih mora le-ta oddati skupaj z odpadno napravo v sistem zbiranja odpadne električne in elektronske opreme.


Podrobnejše informacije


Naredite korak v zeleno z ogledom spletne strani www.ozavescen.si in si pridobite podrobnejše informacije o recikliranju odpadnih aparatov, naprav, baterij, akumulatorjev in ostalih odpadkov.
Na spletni strani je na voljo seznam zbirnih centrov komunalnih podjetij ter informacije o centrih ponovne uporabe, kjer lahko oddate še delujoče naprave in aparate.


OBVESTILO NA DOBAVNICI

Za odpadno električno in elektronsko opremo in odpadnimi baterijami in akumulatorji je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z »Uredbo o odpadni električni in elektronski opremo« (Ur.l. RS, št. 55/2015) in »Uredbo o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji« (Ur.l. RS, št. 03/2010). Obveznosti na podlagi pogodb št. EEO48/ 2014 in BA 50/2014   izvaja nosilec skupnih načrtov – podjetje TRIGANA d.o.o.


IZJAVA O VKLJUČENOSTI V SISTEM RAVNANJA Z OEEO IN OBA

Podjetje SO d.o.o. izjavlja, da je za odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, ki jih daje v promet v Republiki Sloveniji, v skladu z »Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi« (Ur.l. RS, št. 55/2015) in »Uredbo o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji« (Ur.l. RS, št. 03/2010) zagotovljeno predpisano ravnanje. Na podlagi pogodb št. EEO48/2014  in BA  50/2014   je podjetje SO  d.o.o. vključeno v skupne načrte zbiranja in predelave OEEO in OBA, podjetja TRIGANA d.o.o.


OBVESTILO NA RAČUNU

Podjetje  SO d.o.o.  izvaja obveznosti ravnanja z OEEO in OBA v okviru skupnih načrtov podjetja TRIGANA d.o.o.


OBVESTILO NA NAVODILIH ZA UPORABO (EEO in BA)


Simbol prečrtanega zabojnika pomeni, da odpadne naprave in odpadne baterije ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke, saj vsebujejo snovi, ki so škodljive zdravju ljudi in okolju. Prosimo, da napravo in baterijo po koncu življenske dobe oddate na zbirnih mestih pri trgovcih, distributerjih ali v zbirnih centrih komunalnih podjetij.
Naredite korak v zeleno z ogledom spletne strani www.ozavescen.si in si pridobite podrobnejše informacije o recikliranju odpadnih aparatov, naprav, baterij, akumulatorjev in ostalih odpadkov.
Na spletni strani je na voljo seznam zbirnih centrov komunalnih podjetij ter informacije o centrih ponovne uporabe, kjer lahko oddate še delujoče naprave in aparate.

OBVESTILO NA NAVODILIH ZA UPORABO (EEO)


Simbol prečrtanega zabojnika pomeni, da naprave oz. aparata ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke, saj vsebuje snovi, ki so škodljive zdravju ljudi in okolju. Naprava je bila dana v promet po 13. avgustu 2005. Prosimo, da napravo oz. aparat po koncu življenske dobe oddate na zbirnih mestih pri trgovcih, distributerjih ali v zbirnih centrih komunalnih podjetij.
Naredite korak v zeleno z ogledom spletne strani www.ozavescen.si in si pridobite podrobnejše informacije o recikliranju odpadnih aparatov, naprav in ostalih odpadkov.
Na spletni strani je na voljo seznam zbirnih centrov komunalnih podjetij ter informacije o centrih ponovne uporabe, kjer lahko oddate še delujoče naprave in aparate.

OBVESTILO NA NAVODILIH ZA UPORABO (BA)


Simbol prečrtanega zabojnika pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke, saj vsebuje snovi, ki so škodljive zdravju ljudi in okolju. Prosimo, da izrabljene baterijske vložke in akumulatorje oddate na zbirnih mestih pri trgovcih, distributerjih ali v zbirnih centrih komunalnih podjetij.
Naredite korak v zeleno z ogledom spletne strani www.ozavescen.si in si pridobite podrobnejše informacije o recikliranju odpadnih baterij, akumulatorjev in ostalih odpadkov.
Na spletni strani je na voljo seznam zbirnih centrov komunalnih podjetij in distributerjev, kjer lahko oddate odpadne baterije in akumulatorje.